CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Profilaktyka

W naszej szkole prowadzimy działania uprzedzające, mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków.

W zakresie działalności wychowawczej, prowadzimy działania z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i wychowanka:

- nieustannie poszerzamy i ugruntowujemy wiedzę i umiejętności u uczniów i wychowanków, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,

- prowadzimy działalność informacyjną w szkole dostarczając rzetelnych i aktualnych informacji na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji uzależniających,

- realizujemy działania z zakresu profilaktyki,

- współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Policją, pracodawcami,

realizując w ten sposób Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Jeśli chciałbyś się z nami podzielić wiedzą na ten temat, a może potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z nami (tutaj profilaktyka@sp1oz.pl)

 

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92