Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Co nowego w prawie

Nowa regulacja prawna podstawowej opieki zdrowotnej –

ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej

opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2217)

                Z pewnymi wyjątkami z dniem 1 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2217). W założeniu ustawodawcy ustawa ma określać cele i organizację podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

                Co jest istotne, pomimo wejścia w życie niniejszej ustawy nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 86). Pozwala to bowiem na właściwe rozumienie ustawy jako aktu o naturze bardziej ideologicznej, dowartościowującej podstawową opiekę zdrowotną w systemie ochrony zdrowia, aniżeli aktu całkiem na nowo regulującego ten wycinek działalności leczniczej.

                Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) ma zatem zapewniać pierwszy kontakt świadczeniobiorcy z systemem ochrony zdrowia. Ustawodawca określił cele POZ, czyli: 1) zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną; 2) koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia; 3) ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych; 4) rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego; 5) zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa; 6) zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

                Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że POZ ma na celu koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą, co dodatkowo podkreśla jeszcze nadrzędne zadanie POZ, jakim jest rola medycyny „pierwszego kontaktu” z pacjentem, ale medycyny skoordynowanej, która polega na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji. Koordynację taką ma zapewnić lekarz POZ – we współpracy z pielęgniarką i położną POZ.

                W ramach tej koordynacji – w granicach swoich kompetencji i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – należy zainicjować i prowadzić postępowanie diagnostyczno – lecznicze podejmowane w odniesieniu do świadczeniobiorcy przez innego świadczeniodawcę, rozpoznawać warunki i potrzeby zdrowotne u świadczeniobiorcy oraz problemy pielęgnacyjne, planować i sprawować kompleksową opiekę pielęgniarską, a także kontynuować postępowanie terapeutyczne zlecone przez innego świadczeniodawcę.

                Koordynacja opieki medycznej również ma polegać na stałej współpracy zespołu POZ (lekarza, pielęgniarki i położnej) z osobami udzielającymi świadczeniobiorcy świadczeń specjalistycznych, przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia, organami administracji publicznej oraz dyrektorami szkół oraz innych placówek oświatowych.

                Świadczeniodawca zaś w ramach POZ ma obowiązek zapewnić profilaktyczną opiekę zdrowotną dostosowaną do wieku i płci świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych problemów zdrowotnych świadczeniobiorcy i populacji objętej opieką, a także realizować badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki.

                Istotną zatem nowością dotyczącą POZ jest jej zintegrowanie poprzez koordynację z dalszymi etapami leczenia pacjentów, jak np. ambulatoryjną opieką specjalistyczną lub leczeniem szpitalnym. Intencją ustawodawcy jest, aby POZ była efektywna i prowadziła do szybkiej identyfikacji problemu zdrowotnego – w celu ewentualnego dalszego leczenia.

                Pewnym novum jest także fakt, iż odtąd – od wejścia w życie omawianej ustawy – świadczeniobiorca będzie miał prawo do bezpłatnego wyboru (złożenia deklaracji wyboru) nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany zobowiązany będzie wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Będzie on jednak zwolniony z takiej opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę albo z innych przyczyn, które powstały po stronie lekarza lub przychodni.

                Opłata tam ma stanowić przychód podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, czyli NFZ.

dr Radosław Galicki

nauczyciel

Szkoła Policealna Nr 1

Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

 

Ułatwienia w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej

oraz możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego –

zmiany w prawie obowiązujące od dnia 12 stycznia 2017 r.

W polskim systemie ochrony zdrowia prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje świadczeniobiorcom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz – w pewnych przypadkach – świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:

  1. kartę ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku ubezpieczonego oraz osób, którym prawo do świadczeń przysługuje przez określony czas pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (np. przez okres 30 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego);
  2. decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy – w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony (takim świadczeniobiorcą może być przebywający na terytorium RP uchodźca lub osoba o niskim kryterium dochodu na członka rodziny).

Przedstawienie wskazanych wyżej dokumentów nie jest wymagane, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  1. świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;
  2. świadczeniodawca uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu elektronicznego sporządzonego, na podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla świadczeniodawcy i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokument elektroniczny zawiera imię i nazwisko oraz numer PESEL świadczeniobiorcy, a także informację, według stanu na dzień sporządzenia dokumentu, o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

W celu skutecznej realizacji ustalonego w ustawie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń przy pomocy dokumentu elektronicznego wydane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1500), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Rozporządzenie reguluje tryb korzystania przez świadczeniodawców za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NFZ z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), gdzie na bieżąco można sprawdzić posiadanie przez świadczeniobiorcę prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób wyżej wymieniony świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu tożsamości może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dnia 12 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2173). Ustawodawca tym aktem prawnym dokonał nowelizacji przepisu art. 50 ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowiącego właśnie o trybie potwierdzania prawa do świadczeń przez świadczeniobiorców.

Celem tej nowelizacji jest ułatwienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 16 ustawy, w przypadku gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej potwierdzonego stosownym dokumentem (w tym dokumentem elektronicznym z wykorzystaniem usługi eWUŚ), osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia. Od dnia 12 stycznia 2017 r. nie dotyczy to jednak osób, którym udzielono świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Tym samym Fundusz nie będzie już dochodził w razie stwierdzenia braku prawa do świadczeń kosztów udzielenia świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia taki krok legislacyjny uzasadnia ważeniem kosztów POZ w stosunku do kosztów ewentualnego dalszego leczenia, które mogą znaczenie przewyższyć koszt świadczenia podstawowego. Otóż, na stronie internetowej MZ stwierdza się, że dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem są wydatki poniesione w związku z świadczeniami z zakresu POZ udzielonymi osobie nieuprawnionej niż koszty dochodzenia tych roszczeń oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można zapobiec na etapie udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kolejną ważną zmianą jest możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Wedle art. 50 ust. 18a i 18b ustawy zwrotu kosztów leczenia, jeśli nie jest to podstawowa opieka zdrowotna, nie będzie Fundusz dochodził od osoby, na której ciąży obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego (oraz członków rodziny takiej osoby) w sytuacji takiej oto, gdy nie zgłosiła się sama lub nie została ona zgłoszona przez płatnika składek do ubezpieczenia zdrowotnego (wraz z członkami rodziny), ale obowiązek ten będzie spełniony wstecznie – w terminie jednak 30 dni od dnia udzielenia świadczenia. Wówczas poniesione koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w tym okresie, którego dotyczy ten obowiązek, nie będą podlegać zwrotowi.

Praktycznie zatem poprawi się sytuacja osób, które z różnych względów umykały pozytywnej weryfikacji ich uprawnień w systemie elektronicznym. Przykładowo będą to:

  1. dzieci niezgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny, które po przekroczeniu 18. roku życia traciły prawo do świadczeń, jeżeli rodzice nie dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub
  2. studenci, którzy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia – rozwiązaniu umowy o pracę – nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy konieczne jest ponowne zgłoszenie ich do ubezpieczenia jako członków rodziny – do ukończenia przez nich okresu nauki.

dr Radosław Galicki

nauczyciel

Szkoła Policealna Nr 1

Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92