CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Start

Terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 325907

TRYB: DZIENNY I WIECZOROWY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.9 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Zawód przygotowuje do: planowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, prowadzenia terapii zajęciowej wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych, wykorzystania w pracy z podopiecznym różnych metod terapii zajęciowej, organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów, prowadzenia działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego, monitorowania przebiegu terapii zajęciowej, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu rehabilitacyjnego.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną i środowiskiem;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • tworzenia indywidualnego i grupowego planu terapii dostosowanego do potrzeb podopiecznego uwzględniających zalecenia lekarskie i rehabilitacyjne;
 • wykorzystywania różnego rodzaju metod i form terapii zajęciowej w pracy
 • z podopiecznymi;
 • motywowania podopiecznych do czynnego uczestniczenia w zajęciach;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania procesu edukacyjnego.

Perspektywy zawodowe:

 • sanatoria,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady pomocy społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • środowiskowe domy pomocy społecznej,
 • świetlice terapeutyczne,
 • hospicja,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • szkoły specjalne,
 • przedszkola integracyjne i inne.

Program zajęć obejmuje przedmioty:

 • Wychowanie fizyczne,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Język angielski w terapii zajęciowej,
 • Podstawy psychologii i pedagogiki,
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • Język migowy,
 • Podstawy terapii zajęciowej,
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego,
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej,
 • Prowadzenie terapii zajęciowej.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92